אודות

אודות החברותא לעיון בליקוטי מוהר”ן

הביאור מורכב מג’ חלקים:

החלק הראשון – ביאור הפשוט, ששולב בגרסת התורה והוא מסקנת העיון שבהערות, בנוי על פי רוב בדרך של קושיא ותירוץ.

החלק השני – ההערות ופתיחת כל המראה מקומות עם מפרשיהם כדי שהלומד יוכל בעצמו לדון בדיוק הדברים ולא יוכרח לסמוך עלי. שעל כן נקרא חיבור זה חברותא, כי הכוונה להיות עזר ללומד ולא ספר חידושי תורה אע”פ שמובלעים בו גם הרבה חדושים.

והשלישי – היא הקדמה לתורה שהיא מבט כללי על התורה, שאמור לקשור את כל חלקי התורה בקשר אחד.

ועוד גם לבאר נושאים שבמיוחד קשים להבנה בתורה.

ההקדמה- בנויה על מסקנת העיון שבהערות לכן אין בה כמעט ראיות למבואר בה.

דרך הלימוד נ”ל לדמות למחרוזת כי כל תיבה ומשפט בתורה הן חרוז נפלא שצריך לעיין בו תחילה בפני עצמו ללמוד אותו היטב ולכן בזה גלשתי גם מעבר לקשר העניין לתורה, ואח”כ לעיין בו כיצד נקשר לתורה, וכן לעבור מחרוז לחרוז אע”פ שעדיין לא נקשרו היטב החרוזים כולם זה לזה. וכך נהגתי בכל מקום שכתבתי הערה ולפי מסקנת ההערה ביארתי את הפשט המשולב בגרסא.

וכל זה עדיין בחי’ “הזורעין בדמעה”, כי עיקר ה”ברינה יקצורו” זה למצא את החוט החזק שיחרוז את כל החרוזים היטב דהיינו לתפוס את מהלך התורה באופן שכולל את כל. וזה השתדלתי הפרטים בלא שישאר פרט מיותר שכביכול אין בו צורך למהלך התורה לעשות אחרי לימוד כל התורה בעיון כתבתי הקדמה לתורה שהכוונה בה לבד מביאורי מושגים קשים להבנה, העיקר לעשות סיכום קצר שכולל את כל החרוזים ופושט את כל הספיקות כפי שנתבררו בעיונים שבהערות. (אמנם כיון שאין ביהמ”ד בלא חידוש גם בהקדמה נתחדשו דברים שלא תמיד העתקתי אותם להערות( )זו היתה כוונתי ועדיין אני מצפה להצליח יותר)

דפי הליקוטי מוהר”ן בצורת הדף נלקחו מליקוטי מוהר”ן המדויק, מהדורת תקפא שהיא גרסת מוהרנ”ת שהדפיס בביתו, מוגה בהשוואה לשאר מהדורות. ובתוספת מ”מ הישנים וחדשים.

הערות אפשר להפנות למייל