ליקוטי מוהר”ן המבואר

התורות האחרונות שעלו

כל התורות שעלו עד כה – ליקוטי מוהר”ן קמא

חמש תורות לאלול

סוד כוונות אלול רמוז בפסוק  הַנּוֹתֵן בַּיָּם דָּרֶךְ וּבְמַיִם עַזִּים נְתִיבָה: (ישעיה מג טז) כמבואר בתורה ו’ שאלול הוא זמן המסוגל להיות בקשר הלב ועין שכלית להקב”ה בכל רגע בכל…

לחץ לקריאה והורדה

מאמר לכו חזו

נראה שכוונת רביה”ק במאמר הזה בעיקר להראות שיש בכח צדיקים לגלות סתרי תורה כאלה שעל ידם לא תשתכח התורה דהיינו הקב”ה, אפילו בגלות הנוראה ביותר שהיום (תשס”ז) כבר אלף תשע…

לחץ לקריאה והורדה

תורה א אשרי תמימי דרך

רבנו מדבר על בחי’ ראשית הבריאה, שהוא הכח שהניח הקב”ה בבריאה שתמיד יהיה אפשר למצא אותו בחלל העולם המעלים אותו, דהיינו הרשימו מאור א”ס אלוקותו שנשאר בחלל הפנוי אחרי שצמצם…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ג – אקרוקתא

כיצד האדם ממליך על עצמו את הקב”ה ע”י ניגון. כי הניגון הוא בניין המלכות ויכול להיות ח”ו גם להפך והוא עיקר המיין נוקבין כמבואר בספרים, דהיינו שירה וניגונים להשם ית’,…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ד – אנכי

בהמשך למה שלמדנו בג’ התורות הקודמות בענין בנין המלכות, כאן נלמד כיצד להחזירה ע”י הביטול לצדיקאמיתי לשרשה להתחדש, שעי”ז זוכים לחיות בעוה”ז בהשגת מעין עוה”ב, דהיינו כל כך חוזרת ונקשרתהמלכות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ה – בחצוצרות

סוד היראה והשמחה שזוכים ע”י שמיעת דבור הצדיק דהיינו הירא שמים שדבריו נשמעים ונעשים רעמים ומיישרים הלב לזכות ליראה ושמחה בהש”י בבחי’ גילו ברעדה, כי רק ע”י יראה זוכים לשמחה…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ו – קרא את יהושע

תורה זו היא תורת התשובה, כיצד לשוב מחיה בדמות אדם, שהכבד מלא דם מנהיג אותה, לאדם היושב על כסא בישוב הדעת, וזה ע”י שמקיים ידום וישתוק על בזיונו, והופך הדם…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ז – ואלה המשפטים

תורה ז’ היא תורת האמונה שהיא חיבור אמת ואמונה בחי איש ואשה בחי’ חיבור הקב”ה לישראל וחיבור הנהגת מעל הזמן לתוך הזמן והנהגת מעל הטבע לתוך הטבע דהיינו נס וחיבור…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ח – ראיתי מנורת זהב

מבאר שכשאיש ישראל נאנח בגעגועים אל הש”י זה דבר גדול וחשוב ועי”ז נשלמים חסרונותיו כי הנשימה היא בחי’ רוח חיים שעל ידו נברא ומתקיים ויתחדש (ומתחדש) לעתיד העולם והיא חיות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה י – ואלה המשפטים

רבנו פותח את התורה בעניין הריקודים והמחאת כף ובהמשך מתברר שזה כמו משל לכל הבחינות שהולך ומדבר עליהן בכל התורה שבכלליות כולן הן בחי’ קרוב רחוקים אל האמת והעלאת המלכות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יא – אני ה הוא שמי

בתורה זו מבאר רבינו כח העצום שיש בדיבור הקדוש, שדומה לעוף יעופף (כמבואר בתחילת ביאור הרבב”ח) וכסולם מוצב ארצה וראשו בשמים שכוחו עצום לחבר נברא לבורא.עד שבכוחו יכול נברא לזכות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יב – תהלה לדוד

אחרי שדיבר בתורה יא מענין הדיבור המאיר לתשובה ע”י ענוה ושמירת הברית, שמאיר לו שם שד-י, ודי לו באלוקותו ית’, וזוכה ע”י דבורי התורה לתשובה שלימה, ועי”ז לתבונות התורה לעמקה,…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יג – אשרי העם

אחרי שבאר בתורה יב כיצד הצדיק מהפך חרופים ובזיונות לתורה כאן מבאר כיצד הצדיק מהפך רצונות רעים של ע”ז של תאות ממון לתורה הגבוהה ביותר תורה דעתיקא.ומבואר תחילה כיצד הצדיק…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יד – להמשיך שלום

בתורה זו מלמד רבינו כיצד זוכים לשלום הפרטי שלום בעצמיו דהיינו בין מדותיו שיהיו כולן בטלות לרצון הקב”ה, דהיינו שהאדם בכל ליבו רוצה לעשות רצון הקב”ה. ומבאר שזה ע”י שלימות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יהטו – אור הגנוז

בתורה יד ביאר רבנו ששורש הכבוד ביראה וכשמעלה הכבוד ליראה נשלם היראה וכאן מבאר שורש היראה בדעת וכשמעלה היראה לדעת נשלם היראה והדעת. בתורה יד תלה את השלום בשלימות היראה…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יח – קרטליתא

אחרי שביאר בתורה יז כיצד מתגלה ע”י הצדיק שכל פרט בבריאה נברא לצורך כל אחד מישראל לגלות בו כבוד שמים שיתפאר בו הקב”ה, מבאר בתורה חי כיצד חיים חיים טובים…

לחץ לקריאה והורדה

תורה יט – תפלה לחבקוק

אחרי שביאר בתורה יח כיצד שלימות האמונה והשגת התכלית היא ע”י שלימות האותיות ששלימותן היא נקודת היוד בחי’ עוה”ב המסיימת כל אות ומי שאוחז בזה חי חיים טובים דהיינו חיי…

לחץ לקריאה והורדה

תורה כ – ט תיקונים

אחרי שביאר בתורה יט שצריך לשמוע ממנו בעצמו ולא מפי אחר או מהספר כי יורד דרגא אבל כששומע מהצדיק והצדיק בונה ע”י יראה את הדיבור ושומע אותו מהקב”ה אזי השומע…

לחץ לקריאה והורדה

תורה כב – חותם בתוך חותם

הנקודה היותר פנימית וחשובה שמתבארת כאן שעליה צריך לשמור מכל משמר זה להיות מקבל תוכחת הצדיק הדור כי בזה תלויה התשובה של ישראל ואיחוי הקרע ועשית השלום בין ישראל להקב”ה.ולכן…

לחץ לקריאה והורדה

תורה כג – צוית צדק עדותיך

תאוות ממון היא השקר הגדול ביותר בעולם ובכלליות היא הזהרת רבינו למי מקיים את המצוות מתוך הכרח והרגל, דהינו במדרגה הנקראת צדק,שהיא כל מגרש ההיתר והרשות, שהיא רשת הלוכדת את…

לחץ לקריאה והורדה

תורה כד – אמצעותא דעלמא

תורה כד נאמרה בליל שבת קיץ קדש תקס”ג ומדבר מדביקות עצום שזוכה הצדיק ע”י שמקיים מצוות בשמחה וזוכה לאור א”ס שלמעלה מנפשין ורוחין ונשמתין. ובבקר אמר תורה טז שם מדבר…

לחץ לקריאה והורדה

תורה כה – אחוי לן מנא

תמצית התורה היא שרבנו מלמד איך לעלות מדרגה לדרגה משכל נקנה לשכל נקנה גדול יותר וזה ע”י שבירת המדמה ע”י צדקה לעני הגון שמגלה את גדולת הבורא וע”י שמחה שזכה…

לחץ לקריאה והורדה

תורה לה – אשרי העם זרקא

אחרי שלמדנו בתורה לד על שבירת הכלים ועולם התוהו, כאן בכלליות מאד מבואר כיצד נעשה התיקון השלם לשבירה, והתוהו. להחזיר את העולם והאדם ממצב של אחור באחור עם הקב”ה למצב…

לחץ לקריאה והורדה

תורה לז – דרשו ה ועזו

מתבאר בתורה זו שעיקר הבריאה נבראה כדי שנכיר ונתוודע להקב”ה שזה עיקר כבודו שבשבילו ברא את העולם.אלא שלזה צריך להכניע הרע, דהיינו את בחי’ הגוף שהוא חושך וכסילות חומר עכור…

לחץ לקריאה והורדה

תורה לח – מרכבות פרעה

בתורה זו מבאר רבינו תכלית האדם בעוה”ז להיות בדביקות עם הקב”ה. ושהמבחן על זה הוא אור התפילין דהיינו הבושה ממנו ית’, בושה הנובעת מיראת שמים, שנובע מהרגשת מציאותו ורוממותו ית’…

לחץ לקריאה והורדה

תורה מ – אלה מסעי

הקשר לתורה לט אולי אפ”ל כי שם מדבר מהפסוק בדברים יא המדבר משכר המקיים את המצוות וכאן מדבר מפסוק דסמיך ליה השמרו לכם וכו’ וסרתם ועבדתם אלהים אחרים וכו’ ולא…

לחץ לקריאה והורדה

תורה מא – ריקודין

רבינו מבאר בה ג’ עצות כיצד לזכות לשפע הנמצא בבינה עילאה. כל עיצה היא לזכות לשפע אחר. הכלל בכולן שצריך להמתיק את הרגלין, דהיינו להבריח את החיצונים הנאחזים בהם, וזה…

לחץ לקריאה והורדה

תורה מב – וירא בצר להם

כדרכו פותח רבינו את התורה בפסוק שבו רמוז החידוש שמגלה בתורה זו ובהמשך דבריו מביא יסוד שמובא בזהר פנחס סוד המתקת הדין שע”י שמקשטים את השכינה בלבושים יפים דהיינו לעורר…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נ – הצילה מחרב נפשי

התורה מתחלקת לב’ חלקים. חלק ראשון עיקרו מדבר מעניין התפלה וממדת החוסר שובע של הכלב. כיצד מתבטא בתפילה הפגומה שהיא בחי’ כלב שתמיד חסר לכן תפילתו אינה היכי תמצי להתחברות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נא – אמר רבי עקיבא

תורה נא מתחילה בהזהרת רבי עקיבא לנכנסים לפרדס להזהר משקררבינו לומד שהזהרת ר”ע לנכנסים לפרדס להשיג השגות בעולמות עליונים היא הזהרה לכל אדם הרוצה ליחד שמו ית’ לדבוק בו.וכלל דבריו…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נב – הניעור בלילה

אחרי שביאר בתורה נא סוד השקר שמוכרח לצורך בריאת זולתו ית’, דהיינו ישראל והבריאה, וביאר כיצד תיקונו ע”י אמת המחזיר את הבריאה וקושרה לקודם הבריאה. דהיינו שביאר כיצד מתגברים על…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נג – ה הדעת

בתורה נב למדנו כיצד לבטל הישות בהתבודדות עד שלא נשאר כלום ואזי נכלל במחוייב המציאות. ועתה יבאר שיש התכללות בו כל כך עד שזוכה שדעתו לא נבדל מדעת הקב”ה אלא…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נד – ויהי מקץ

בתורה זו מבאר רבינו החיוב של כל אדם לזכור תמיד בעלמא דאתי בכלליות ובפרטיות דהיינו בכלליות לזכור בכל רגע שעוה”ז הוא רק פרוזדור לעוה”ב ממילא לא לקחת ממנו כלום אלא…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נו – וביום הבכורים

בתורה נה דיבר רבינו מצדיק ורע לו וכאן מדבר מצדיק שהלכה כמותוהנושא העיקרי כאן הוא להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, דהיינו להאיר דעת בשתי בחינות המלכות, בהמלכת הש”י עלי, ובמלכות…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נח – תלת נפקין מחד

אחר שנתבאר בתורה נז המדרגה הגבוהה של עונג שבת שהיא נפילת הסט”א לגמרי, כאן מבאר מעלת השבת שמקבלת לחם משנה שפע כפולה מהצדיק ועי”ז נשפע בה לזוכים התעוררות לתשובה מאהבה…

לחץ לקריאה והורדה

תורה נט – היכל הקדש

תורה זו המשך של תורה נח שבה נתבאר כיצד הצדיק ע”י שנכלל באבות מכניע את עמלק ומוציא מידו את הנחשלים בישראל שנפלו בידו ועי”ז זוכה לתיקון הברית דהיינו תיקון הדעת…

לחץ לקריאה והורדה

תורה ס – פתח רבי שמעון

בתורה נט אות ה’ דיבר מעשירות וממון דקדושה שעל ידו גדלה נפשו שעי”ז מקרב רחוקים כי מתאוים להכלל בנפשו ושהעשירות חומה לכעס שמאבד את נפשו כי הממון שרשו במקום הנפש.וכאן…

לחץ לקריאה והורדה

תורה סב – ויסב אלקים

אחרי שבכמה תורות האחרונות דיבר רבינו מקדושת האכילה וברור המאכל בכל תורה בעניין שלה בתורה תורה מז השקר בתאוות אכילה בתורה נז מעלת אכילת שבת שגדולה מתענית ובתורה נח-נט עניין…

לחץ לקריאה והורדה

תורה סג – כוונת מילה

תורה זו היא ביאור שאלה ששאל הטיעא (צדיק נסתר הנדמה לסוחר) את רבי יוסי, כדאיתא בזוהר משפטים צה. הנקרא סבא דמשפטים. ולעיל בתורה סב ביאר רבינו את שאלתו האחרונה שם,…

לחץ לקריאה והורדה

תורה סד – בא אל פרעה

אחרי שביאר בתורה סב שני סוגי קושיות אחת שאפשר ליישב ואחת שא”א ליישב בשכל אנשי, וכדי לזכות לשלימות האמונה צריך להתגבר עליהן על אחת בחידוד השכל ועל השניה בסילוק השכל…

לחץ לקריאה והורדה

תורה סה – ויאמר בועז אל רות

אחרי ג’ תורות שדיבר מהאפיקורסים ואפיקורסות ומחקרים ומשני סוגי קושיות הפוגמות באמונה וכיצד מתגברים עליהן כאן מבואר לעומת זה כיצד זוכים לתכלית האמונה להיות התכלית לנגד עיניו ומשיג שאין עוד…

לחץ לקריאה והורדה

תורה עח – ויתן עוז למלכו

בתורה זו מבאר רבנו סוד תיקון המלכות מראשיתה במלכות דאין סוף, כשעלה ברצונו ית’ לגלות מלכותו לזולתו, וברא עולם ונפשות ישראל שימליכו אותו בדיבור קדוש, שהוא ביטוי וגילוי קול ה’…

לחץ לקריאה והורדה

תורה פז – תתן אמת ליעקב

רבנו מבאר כאן טעם למה שרואים בחוש שכל המתעורר לישר דרכו מתעוררים עליו דינים. ומבאר הטעם כיוןשבכל פעם שאדם רוצה לישר דרכו, להיות מכוון עצמו אליו ית’, תחילת היושר הוא…

לחץ לקריאה והורדה

כל התורות שעלו עד כה – ליקוטי מוהר”ן תנינא

חמש תורות לאלול

סוד כוונות אלול רמוז בפסוק  הַנּוֹתֵן בַּיָּם דָּרֶךְ וּבְמַיִם עַזִּים נְתִיבָה: (ישעיה מג טז) כמבואר בתורה ו’ שאלול הוא זמן המסוגל להיות בקשר הלב ועין שכלית להקב”ה בכל רגע בכל…

לחץ לקריאה והורדה

תורה פה תנינא – אגוזים

עיקר הנושא המבואר כאן, דהיינו סוד הנחמה, לבאר שתכלית החורבן וההסתרה, בו דייקא טמון הבניין והחיים, וזהו סוד הנחמה שפירושה שמתגלה ההפך ממה שהיה נראה לנו, (כפרש”י בכל מקום שכתוב…

לחץ לקריאה והורדה